Bradford Riasa V Ramsbottom Utd Res (19-10-18) (6-1)